ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ERASMUS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Η διαπίστευση Erasmus αποτελεί εργαλείο για έμπειρους οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία, να προαγάγουν τη συμμετοχή της νεολαίας και να στηρίξουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων όσων εργάζονται στον τομέα της νεολαίας και των αντίστοιχων οργανισμών, μέσω δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας.

Η διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας, παρέχει στους διαπιστευμένους οργανισμούς μια απλουστευμένη και ευέλικτη εναλλακτική μορφή, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Στον τομέα της νεολαίας, η διαπίστευση Erasmus έχει τους εξής στόχους:

  • Ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων
  • Προώθηση της ενδυνάμωσης, της ενεργού πολιτότητας και της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή
  • Προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης του youth work
  • Προώθηση αξιών (όπως η ένταξη, η πολυμορφία, η αλληλεγγύης, οι ίσες ευκαιρίες, κλπ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λήψη της διαπίστευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με τελευταία ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η διαπίστευση Erasmus+ απονέμεται για την περίοδο 2021-2027, αλλά υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση και συνεχή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες διαπίστευσης που εκδίδονται από την Εθνική Υπηρεσία.

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν, θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και τις αρχές που αναφέρονται για κάθε τύπο δραστηριότητας στον Οδηγό του Προγράμματος.

Οι διαπιστευμένες οργανώσεις δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο των τυπικών δράσεων κινητικότητας, αλλά μπορούν να λάβουν μέρος ως εταίροι.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση:

Οργανισμοί που διαθέτουν έγκυρη διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας, κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Επιλέξιμες δραστηριότητες:
  • Ανταλλαγές νέων
  • Δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας.
Διάρκεια του σχεδίου:   24 μήνες.

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο μία φορά σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Κανόνες χρηματοδότησης για διαπιστεύσεις (2023):

Annex 1. Template for rules of budget allocation Erasmus+ Youth Accreditation

National Agency Youth Board of Cyprus
Field Erasmus+ Youth
Call year 2023

 

Total budget available for allocation At least 528.469,75 EUR

 

The budget is apportioned to applicable allocation criteria in the following way:

Minimum grants At least 210.765 EUR
Qualitative performance and policy priorities and thematic areas At least 264.235 EUR
Geographical balance At least 0 EUR
Method: The NA will not assign any amount for this criterion.

 

Exceptional costs  53.469,75 EUR

 

Minimum grant Each applicant will receive a minimum amount of: 42.153 EUR
Method: Based on the number of accredited organisations that might submit an application for grant, the NA has decided to set the above minimum amount, to allow beneficiaries to qualitatively realise at least some of their activities.
Maximum grant An applicant can receive a maximum grant of: 175.000,00 EUR
Method: The maximum amount was set at 175.000 EUR, following the rule that the awarded grant shall not be higher than the estimated budget required to implement the activities requested by the applicant (excluding exceptional costs), and taking into account that the highest estimated requested budget from the one submitted accreditation application up to this point, was around 175.000 EUR.

 

Αρμόδιος Λειτουργός – Στοιχεία Επικοινωνίας