Πριν κάνετε αίτηση

 1. Το πρώτο βήμα είναι να ενημερωθείτε για τη δομή και το περιεχόμενο των σχεδίων “Erasmus+: Νεολαία” που υλοποιούνται από οργανωμένους νέους (άτυπες ομάδες νέων) ή Οργανισμούς:

Βασική Δράση 1

 • Ανταλλαγές Νέων
 • Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας
 • Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων
 • DiscoverEU Δράση Ένταξης

Βασική Δράση 2

 • Συμπράξεις Συνεργασίας
 • Συμπράξεις μικρής κλίμακας

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα σημεία με τη σειρά που παρουσιάζονται:

 1.  Οδηγός Προγράμματος για το έτος στο οποίο σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση.
 2. Γενικές πληροφορίες από την παρούσα ιστοσελίδα της Εθνικής Υπηρεσίας στην Κύπρο.
 3. Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα.

2. Ενημερωθείτε για τα διάθεσιμα κονδύλια για τη χρονιά που προτίθεστε να υποβάλετε αίτηση εδώ.

3. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός Νεολαίας διοργανώνει ημερίδες πληροφόρησης και σεμινάρια για παροχή οδηγιών για τη συμπλήρωση αιτήσεων, τα οποία είναι ανοικτά σε όποιον ενδιαφέρεται και ανακοινώνονται στις Εκδηλώσεις της παρούσας ιστοσελίδας και στα κοινωνικά μας δίκτυα.

4. Τέλος, σχετική ενημέρωση αποστέλλεται εάν κάποιος εγγραφεί στη λίστα επαφών που θα βρει στην αρχική σελίδα.

Κάθε οργανισμός που εμπλέκεται σε μια αίτηση, πρέπει να εγγραφεί στη Πύλη Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ParticipantPortal). Πριν από την εγγραφή στην Πύλη Συμμετεχόντων, θα πρέπει πρώτα το άτομο που θα κάνει την εγγραφή της οργάνωσης/φορέα/άτυπης ομάδας νέων και θα έχει πρόσβαση στην καταχώρηση και επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων, να χρησιμοποιήσει το Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU LOGIN) για να δημιουργήσει λογαριασμό.

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη λογαριασμό EU LOGIN (πρώην ECAS) από συμμετοχή σας σε άλλα προγράμματα της ΕΕ, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Οδηγός εγγραφής στο EU LOGIN

Βίντεο οδηγός εγγραφής στα ελληνικά

Αν είστε Νέος/Νέα που θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα, παραλείψτε αυτό το βήμα.

Αν είστε Οργανισμός, αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός EU LOGIN, θα πρέπει στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της οργάνωσης/ ομάδας που προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+ να εγγραφεί στο Σύστημα Εγγραφής Οργανισμών (Organisation Registration System) της Ε.Ε.

Η Εγγραφή στο Σύστημα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση Ταυτότητας Οργανισμού (OID). Το OID είναι απαραίτητο για την υποβολή αιτήσεων καθώς με την καταχώρησή του στην ηλεκτρονική αίτηση, όλα τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην Πύλη για την οργάνωση/ομάδα σας, εμφανίζονται αυτόματα στην αίτηση.

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως Erasmus+, Creative Europe, Europe for Citizens, EUAid Volunteers, Horizon 2020, FP7, CIP, COSME κτλ. Σημειώστε ότι ο ίδιος αριθμός OID πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε όλα τα προαναφερθέντα προγράμματα. Ως εκ τούτου, οι πολλαπλές εγγραφές του ίδιου οργανισμού/φορέα πρέπει να αποφεύγονται.

Σε περίπτωση που ένας οργανισμός/φορέας/άτυπη ομάδα νέων έχει ήδη αριθμό OID , αυτό το βήμα θα παραλειφθεί. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι ο οργανισμός/φορέας σας έχει εγγραφεί στο παρελθόν από άλλο συνάδελφο και επομένως έχει αριθμό OID, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τον οργανισμό στo Σύστημα, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι πολλαπλές εγγραφές του ίδιου οργανισμού/φορέα/άτυπης ομάδας νέων.
Επιπλέον, καλό είναι να ελέγξετε, πριν την υποβολή αίτησης, αν όλα τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν ή εάν τα στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού/φορέα/άτυπης ομάδας νέων σας, του προσώπου επαφής ή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Όλοι οι αιτούντες οργανισμοί/φορείς/άτυπες ομάδες νέων πρέπει να ανεβάσουν τα ακόλουθα έγγραφα στο Σύστημα Εγγραφής Οργανισμών:

 • Α. Έντυπο νομικής οντότητας για δημόσιους, ιδιωτικούς οργανισμούς ή άτομα Έντυπο για δημόσιους, ιδιωτικούς οργανισμούς ή άτομα. Το έντυπο πρέπει να υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα ακόλουθα (εάν ισχύουν):
  • Αντίγραφο κάποιου επίσημου εγγράφου (επίσημη εφημερίδα , πιστοποιητικό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών ή Σωματείων/Λεσχών κ.λπ.) που δείχνει το όνομα της νομικής οντότητας , τη διεύθυνση των Κεντρικών Γραφείων και τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο από τις εθνικές αρχές.
  • Αντίγραφο του εντύπου εγγραφής στο ΦΠΑ , εάν ισχύει. Στην περίπτωση που ο αριθμός ΦΠΑ δεν εμφανίζεται στο επίσημο έγγραφο που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο.
  • Αντίγραφο της ταυτότητας ή διαβατήριου του νόμιμου εκπροσώπου, σε περίπτωση άτυπης ομάδας νέων., όπως επίσης και έντυπο εξουσιοδότησης με τα στοιχεία και τις υπογραφές όλων των μελών της ομάδας.
 • Β. Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται πάνω στο ίδιο το έντυπο.
 • Γ. Έντυπα για έλεγχο χρηματοοικονομικής ικανότητας για αιτήσεις άνω των 60.000€ Εάν ο αιτών οργανισμός είναι οντότητα ιδιωτικού δικαίου και υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης άνω των 60.000€, πρέπει να ελεχθεί η χρηματοοικονομική του ικανότητα Ο έλεγχος χρηματοοικονομικής ικανότητας δεν ισχύει για την περίπτωση των δημόσιων φορέων ή διεθνών οργανισμών. Προκειμένου να ελεγχθεί η χρηματοοικονομική ικανότητα ενός οργανισμού, πρέπει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, να αναρτηθούν στο Σύστημα ο λογαριασμός κερδών και ζημιών και ο ισολογισμός του αιτούντος για το τελευταίο οικονομικό έτος που έχει κλείσει λογιστικά. Οντότητες που δεν μπορούν να προσκομίσουν τα έντυπα που αφορούν τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής ικανότητας, λόγω του ότι είναι νεοσυσταθείσες πρέπει να επικοινωνούν με την Εθνική Υπηρεσία για οδηγίες.

Αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων που καταχωρούνται στο Σύστημα Εγγραφή Οργανισμών, καλείστε να μελετήσετε τη δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της επικύρωσης των νομικών οντοτήτων και των τραπεζικών λογαριασμών. 

Για τα περισσότερα σχέδια του Erasmus+, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο εταίρων από δύο διαφορετικές χώρες (περισσότερα στον Οδηγό για την κάθε Δράση). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρει ένας οργανισμός/ομάδα εταίρο/εταίρους για το σχέδιο του στον τομέα της νεολαίας:

(1) Πλατφόρμα εξεύρεσης εταίρων OTLAS του SALTO-YOUTH

(2) Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης Eurodesk. Επικοινωνήστε με το Eurodesk Κύπρου για να σας βοηθήσει με την εξεύρεση εταίρων.

(3) Ιδιωτικές πρωτοβουλίες: Μια άλλη επιλογή εξεύρεσης εταίρων είναι κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που διατίθενται ηλεκτρονικά. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:

 • www.youthforeurope.eu
 • Διάφορες ανεπίσημες σελίδες και ομάδες στο Facebook. Ο Οργανισμός Νεολαίας δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτές.

(4) Προσωπικές Επαφές: Οι προσωπικές επαφές είναι ακόμη μια επιλογή στην αναζήτηση εταίρων. Οι προσωπικές επαφές θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί, λόγω της προηγούμενης συμμετοχής σε κάποια Δράση του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται παρακάτω ισχύουν για το 2023 και είναι σε ώρα Βρυξελλών.

Βασική Δράση 1
Σχέδια Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Για έργα που ξεκινούν
Ανταλλαγές Νέων 23 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:00 1η Ιουνίου 2023 – 31η Δεκεμβρίου 2023
Ανταλλαγές Νέων 4 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00 1η Ιανουαρίου 2024 – 31η Μαΐου 2024
Κινητικότητα Youth Workers 23 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:00 1η Ιουνίου 2023 – 31η Δεκεμβρίου 2023
Κινητικότητα Youth Workers 4 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00 1η Ιανουαρίου 2024 – 31 Δεκεμβρίου 2024
Δραστηριότητες Συμμετοχής Νέων 23 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:00 1η Ιουνίου 2023 – 31η Δεκεμβρίου 2023
Δραστηριότητες Συμμετοχής Νέων 4 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00 1η Ιανουαρίου 2024 – 31 Μαϊου 2024
Διαπίστευση Erasmus+ 23 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:00 1η Ιουνίου  2023
DiscoverEU Δράση Ένταξης 4 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00 1η Μαρτίου 2024 – 31 Αυγούστου 2024
Βασική Δράση 2
Σχέδια Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Για έργα που ξεκινούν
Συμπράξεις Συνεργασίας 22 Μαρτίου 2023 στις 12:00 1η Σεπτεμβρίου 2023 – 31η Δεκεμβρίου 2023
Συμπράξεις Συνεργασίας 4 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00 1η Ιανουαρίου 2024 – 31η Αυγούστου 2024
Συμπράξεις μικρής κλίμακας 22 Μαρτίου 2023 στις 12:00 1η Σεπτεμβρίου 2023 – 31η Δεκεμβρίου 2023
Συμπράξεις μικρής κλίμακας 4 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00 1η Ιανουαρίου 2024 – 31η Αυγούστου 2024
Βασική Δράση 3
Σχέδια Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Για έργα που ξεκινούν
Διακρατικές Δραστηριότητες Συνεργασίας (TCA) Δείτε εδώ

Κάντε αίτηση

Εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση σχεδίων όλων των αποκεντρωμένων δράσεων του Erasmus+: Νεολαία