Οι Ανταλλαγές Νέων εντάσσονται στις απεκεντρωμένες δράσεις της Βασικής Δράσης 1 του Erasmus+

 • Τα σχέδια Ανταλλαγών Νέων αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των νέων με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς πολιτότητας και συμμετοχής τους στα κοινά, την ανάπτυξη και απόκτηση δεξιοτήτων, και την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και ευρωπαϊκών αξιών.

Για το 2021, οι Ανταλλαγές Νέων πρέπει απαραιτήτως να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ένταξη & Ποικιλομορφία
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή
 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (Τομέας Νεολαία)

 • Προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, του αισθήματος ανάληψης πρωτοβουλιών των νέων και της επιχειρηματικότητας των νέων.
 • Βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας.
 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων.
 • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε οργανώσεις και άτυπες ομάδες νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 13-30 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε ένα κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο θα έχουν ετοιμάσει οι ίδιοι και το οποίο θα ασχολείται με θέματα που αφορούν τη νεολαία. Η δράση αυτή είναι ιδανική για συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Μια ανταλλαγή νέων μπορεί να περιλαμβάνει εργαστήρια, διαβουλεύσεις, προσομοιώσεις, δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, κ.ά.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει:

 • Οργανισμός/φορέας ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Άτυπες ομάδες νέων, ηλικίας 13-30

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών/ομάδων: Τουλάχιστον 2 φορείς από διαφορετικές χώρες

Διάρκεια σχεδίου: 3 – 24 μήνες

Διάρκεια δραστηριότητας: 5 – 21 ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένου των ημερών ταξιδιού

Αριθμός συμμετεχόντων: Ελάχιστος 16 (ή 10 σε περίπτωση που πρόκειται για νέους με λιγότερες ευκαιρίες) – Μέγιστος 60, ανά δραστηριότητα (αρχηγοί εθνικών ομάδων (group leaders), εκπαιδευτές, συνοδοί δεν συμπεριλαμβάνονται)

Σύνθεση εθνικών ομάδων: Τουλάχιστον 2 ομάδες από 2 διαφορετικές χώρες. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει 1 αρχηγό (group leader) και το μέγιστο 1 συντονιστή  ανά δραστηριότητα.

Αρμόδιος Λειτουργός – Στοιχεία Επικοινωνίας