Οι Ανταλλαγές Νέων εντάσσονται στις αποκεντρωμένες δράσεις της Βασικής Δράσης 1 του Erasmus+

Τα σχέδια Ανταλλαγών Νέων αποσκοπούν

  • στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της μάθησης, και της ευρωπαϊκής ταυτότητας·
  • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών των νέων·
  • στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών και στην καταπολέμηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων·
  • στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με σημαντικά κοινωνικά θέματα και, κατ’ επέκταση, στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία και στα κοινά.

Για την περίοδο 2021-2027, οι Ανταλλαγές Νέων πρέπει απαραιτήτως να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Ένταξη και πολυμορφία
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον τομέα της νεολαίας
  • Συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και στα κοινά
  • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε οργανώσεις και άτυπες ομάδες νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 13-30 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε ένα κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο θα έχουν ετοιμάσει οι ίδιοι και το οποίο θα ασχολείται με θέματα που αφορούν τη νεολαία. Η δράση αυτή είναι ιδανική για συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Μια ανταλλαγή νέων μπορεί να περιλαμβάνει εργαστήρια, διαβουλεύσεις, προσομοιώσεις, δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, κ.ά.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει:

  • Οργανισμός/φορέας ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Άτυπες ομάδες νέων, ηλικίας 13-30

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών/ομάδων:Τουλάχιστον 2 φορείς από διαφορετικές χώρες

Διάρκεια σχεδίου:3 – 24 μήνες

Διάρκεια δραστηριότητας: 5 – 21 ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένου των ημερών ταξιδιού

Αριθμός συμμετεχόντων:Ελάχιστος16 (ή 10 σε περίπτωση που πρόκειται για νέους με λιγότερες ευκαιρίες) – Μέγιστος 60, ανά δραστηριότητα (αρχηγοί εθνικών ομάδων (group leaders), εκπαιδευτές, συνοδοί δεν συμπεριλαμβάνονται)

Σύνθεση εθνικών ομάδων:Τουλάχιστον 2 ομάδες από 2 διαφορετικές χώρες. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει 1 αρχηγό (group leader) και το μέγιστο 1 συντονιστή  ανά δραστηριότητα.

Αρμόδιος Λειτουργός – Στοιχεία Επικοινωνίας