Ένας έως πέντε νέοι με λιγότερες ευκαιρίες από την ίδια χώρα συναντώνται για σύντομο χρονικό διάστημα για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Η δράση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού DiscoverEU, καθώς και την παρακολούθηση μετά το ταξίδι.

Η «δράση ένταξης DiscoverEU» έχει ως στόχο:

  • να προσεγγίσει τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες που δεν θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση με δική τους πρωτοβουλία
  • να υπερβεί τα εμπόδια που εμποδίζουν τους νέους αυτούς να συμμετάσχουν άμεσα στον γύρο υποβολής γενικών αιτήσεων DiscoverEU και να παράσχει την αναγκαία υποστήριξη που χρειάζονται για να μπορέσουν να ταξιδέψουν
  • να ενεργοποιήσει και να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν στο DiscoverEU.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει: μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ,  δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο, κοινωνική επιχείρηση, κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μια άτυπη ομάδα νέων 13-30 χρονών, που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών/ομάδων: τουλάχιστον ένας οργανισμός ή ομάδα.

Τόπος/-οι σχεδίου: μετακινήσεις τουλάχιστον σε μία άλλη χώρα διαφορετική από εκείνη που ξεκίνησαν το ταξίδι τους οι συμμετέχοντες

Διάρκεια σχεδίου: 3-18 μήνες

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες: νέοι/νέες 18 ετών, με λιγότερες ευκαιρίες, που διαμένουν μόνιμα στη χώρα του οργανισμού αποστολής τους

Αριθμός συμμετεχόντων και διάρκεια ανά μετακίνηση: 1-30 μέρες. Ο οργανισμός μπορεί να διοργανώσει διάφορες μετακινήσεις με 1-5 συμμετέχοντες συν επικεφαλής/συντονιστές/συνοδούς κατά τη διάρκεια του σχεδίου

*Μη επιλέξιμες δραστηριότητες για επιχορήγηση:

-ταξίδια για ακαδημαϊκές σπουδές, ανταλλαγές που αποσκοπούν σε οικονομικό κέρδος, καλλιτεχνικές περιοδείες, καταστατικές συνελεύσεις, σεμινάρια κατάρτισης από ενηλίκους σε νέους.

Περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό του προγράμματος