Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός είναι βασικοί τομείς που στηρίζουν τους πολίτες στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η άτυπη και μη τυπική μάθηση, στην ουσία εφοδιάζουν τους νέους και τους συμμετέχοντες κάθε ηλικίας με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη δημοκρατική κοινωνία, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας.

Περισσότερα για το Erasmus+, μπορείτε να διαβάσετε στον Οδηγό του Προγράμματος και στην κοινή ιστοσελίδα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου μαζί με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης www.erasmusplus.cy

Τα σχέδια στον τομέα της Νεολαίας μπορούν να υλοποιούνται από οργανώσεις με κύριο αντικείμενο την εργασία με τους νέους και πρέπει να απευθύνονται σε νέους και νέες 13-30 χρονών ή/και Youth Workers. Τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν κυρίως δραστηριότητες “μη τυπικής μάθησης” (διαδραστικά παιγνίδια, ομάδες εργασίας, εργαστήρια, επί τόπου επισκέψεις κλπ).

Κεντρικές και Αποκεντρωμένες δράσεις “Erasmus+: Νεολαία”

Κεντρικές Δράσεις

Η διαχείριση γίνεται από τον Εκτελεστικό Φορέα Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). Τα διαθέσιμα κονδύλια διατίθενται για επιχορήγηση Σχεδίων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στη βάση της ποιότητας της αίτησής τους.

Αποκεντρωμένες Δράσεις

Η διαχείριση γίνεται σε εθνικό επίπεδο από την Εθνική Υπηρεσία της χώρας στην οποία υποβάλλεται η αίτηση (χώρα αιτούντος οργανισμού). Τα διαθέσιμα κονδύλια κατανέμονται στις συμμετέχουσες χώρες στη βάση κριτηρίων όπως ο πληθυσμός της χώρας, η απόσταση από το κέντρο της Ευρώπης, η προηγούμενη απορρόφηση κλπ. Τα κονδύλια αυτά κατανέμονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες σε προτάσεις που υποβάλλονται σε εθνικό επίπεδο στη βάση της ποιότητάς τους.

Στον τομέα της Νεολαίας, χειριστής των αποκεντρωμένων δράσεων του προγράμματος στην Κύπρο, (“Εθνική Υπηρεσία Κύπρου”) είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο ΟΝΕΚ δέχεται αιτήσεις για υλοποίηση σχεδίων κάτω από τις δράσεις:

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Βασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων

Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για τη χάραξη πολιτικής και τη συνεργασία

Ο ετήσιος προϋπολογισμός των κονδυλίων που διατείθενται για την Κύπρο, ορίζεται από την ΕΕ. Αναλυτικά, για το 2022 θα διατεθούν:

ΒΔ1-Σχέδια Κινητικότητας

Ανταλλαγές Νέων-KA152 € 1.803.964
Σχέδια κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας-ΚΑ153
Σχέδια Διαπίστευσης-ΚΑ151 € 450.991
Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων-ΚΑ154 € 410.159
Discover EU Δράση Ένταξης € 93.364

ΒΔ2-Συμπράξεις για Συνεργασία

Συμπράξεις Συνεργασίας-ΚΑ220 € 1.301.457
Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας-ΚΑ210 € 310.899

ΒΔ3

Για το 2021 διατέθηκαν:

ΒΔ1-Σχέδια Κινητικότητας

Ανταλλαγές Νέων-KA152 € 1,085,831.00
Σχέδια κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας-ΚΑ153
Σχέδια Διαπίστευσης-ΚΑ151 € 217,166.20
Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων-ΚΑ154 € 233,956.00
Discover EU € 79,983.00

ΒΔ2-Συμπράξεις για Συνεργασία

Συμπράξεις Συνεργασίας-ΚΑ220 € 1,931,988.00
Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας-ΚΑ210 € 319,931.00

ΒΔ3

TCA € 319,931.00

Σύνολο

€ 3,971,620.00

Σημειώσεις:

  1. Τα πιο πάνω ποσά θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους υποβολής αιτήσεων, με αναλογία περίπου 50% σε κάθε γύρο
  2. Ο προϋπολογισμός για τις Ανταλλαγές Νέων (ΚΑ152) και της Κινητικότητας Youth Workers (KA153) δεν είναι σαφώς ορισμένος. Στον πίνακα παρουσιάζεται ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί και για τις δύο δράσεις.
  3. Δύναται να εγκριθούν σχέδια της ΒΔ1 που περιλαμβάνουν partner countries, τα οποία θα απορροφούν κατά μέγιστο το το 25% του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

2022

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή ανακοινώνει τη δράση “ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ”. Πρόκειται για κεντρική δράση, οι αιτήσεις και η διαχείριση της οποίας γίνονται κεντρικά, στις Βρυξέλες. Βρείτε στον Οδηγό του προγράμματος (σελίδα 214 της Ελληνικής Έκδοσης) όλες τις σχετικές πληροφορίες.

2021

Έχοντας επίγνωση των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία COVID-19 και των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται από τους δικαιούχους για υλοποίηση φυσικών κινητικοτήτων, το Πρόγραμμα Erasmus+ έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων ευελιξίας με απώτερο στόχο να στηρίξει τους δικαιούχους οργανισμούς και να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση των κινητικοτήτων και των σχεδίων. Στα πλαίσια αυτών των μέτρων ευελιξίας και στην προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει την υλοποίηση και τη συμμετοχή των δικαιούχων του Προγράμματος  σε εικονικές κινητικότητες (virtual mobilities) και μικτές κινητικότητες (blended mobilities, συνδυασμός φυσικής και εικονικής κινητικότητας), όταν αντιμετωπίζονται δυσκολίες για υλοποίηση φυσικής κινητικότητας.

Κανόνες για υλοποίηση μικτών ή εικονικών κινητικοτήτων:

-Ελάχιστη ημερήσια διάρκεια εικονικής δραστηριότητας 3 ή 4 ώρες δραστηριοτήτων (μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαλειμμάτων).

-Ελάχιστη συνολική διάρκεια εικονικής δραστηριότητας 5 ημέρες.

-Σημειώνεται ότι παρόλο που η εικονική υλοποίηση μιας δραστηριότητας θέτει κάποιους περιορισμούς, δεν θα πρέπει να παραλείπεται η ουσία του εγκεκριμένου σχεδίου, οι στόχοι, τα επιθυμητά αποτελέσματα, ο αντίκτυπος στους συμμετέχοντες και ότι άλλο αναφέρεται σε αυτό. Ως εκ τούτου, οι θεματικές που θα καλύπτονται στην εικονική δραστηριότητα θα πρέπει να αντιστοιχούν στις θεματικές που θα καλύπτονταν και στη δραστηριότητα με φυσική παρουσία, αλλάζοντας τους τρόπους υλοποίησης και μειώνοντας τη διάρκεια σε σημείο που να μην επηρεάζεται η παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσμάτων (π.χ. δεν μπορεί μια δραστηριότητα η οποία θα διαρκούσε 3 ώρες στη φυσική δραστηριότητα, να έχει διάρκεια 30 λεπτών κατά την εικονική δραστηριότητα).

-Για καλύτερο συντονισμό, καλείστε να στέλνετε το πρόγραμμα της εικονικής δραστηριότητας στην Υπηρεσία, για μελέτη και έγκριση πριν την υλοποίηση της δραστηριότητας σας.