Αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων στις 04/10/2022, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις πιο κάτω επισημάνσεις και διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου Υπεύθυνη Δήλωση/ Declaration on Honour.

Σελίδα 1: Η δεξιά πλευρά του πίνακα συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της Άτυπης Ομάδας Νέων ή της Οργάνωσης/Φορέα. Στις περιπτώσεις Άτυπων Ομάδων Νέων, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του στην αριστερή στήλη.

Σελίδα 1: Στο σημείο κάτω από τον πίνακα:

[which has been authorised to sign the present declaration on behalf of the following other persons [2]: [insert names of other

entities on behalf of which the declaration is being signed]]

χρειάζεται η καταγραφή της ονομασίας των εταίρων του σχεδίου, σε περίπτωση αίτησης που περιλαμβάνει εταίρους (MultiBeneficiary project).

  • Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι άτυπη ομάδα νεών, θα πρέπει να επισυνάπτεται μία λίστα με τα ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας που υποβάλλει την αίτηση.
  • Σε περίπτωση που μία άτυπη ομάδα νέων υποβάλλει αίτηση με εταίρους (MultiBeneficiary project), θα πρέπει να ακολουθήσει και τα 2 πιο πάνω βήματα.

Σελίδα 1 και 3: Στα σημεία 1,2,3,5,10, όπως δοθεί προσοχή στα πιο κάτω:

  • I. Διαγραφή της λέξης ‘each’, στην περίπτωση αίτησης χωρίς εταίρους (mono-beneficiary).
  • II. Διαγραφή της λέξης ‘the’, στην περίπτωση αίτησης με εταίρους (multi-beneficiary).

Σελίδα 1: Το σημείο 4, αφορά τα σχέδια στα οποία η συμμετοχή απαιτεί συμμόρφωση με ηλικιακά όρια (Ανταλλαγές Νέων, Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων, Σχέδια Εθελοντισμού, Έργα Αλληλεγγύης) και ως εκ τούτου θα πρέπει να παραμείνει.

Σελίδα 4: Οι φορείς οι οποίοι φέρουν τη δική τους σφραγίδα, μπορούν να την τοποθετήσουν στο σημείο με την υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε περίπτωση που υποβάλλετε πολλές αιτήσεις, θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το εν λόγω έντυπο αφορά κάθε φορά στη συγκεκριμένη αίτηση που υποβάλλετε (βλ. πάνω μέρος το form ID), εφόσον η Ε.Ε. θέλει να βλέπει τη σύνδεση έκαστης αίτησης με την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται αφορά άλλη αίτηση, τότε δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και η αίτηση απορρίπτεται στη βάση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.