Για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με την πανδημία Covid-19, οι Εθνικές Υπηρεσίες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εγκρίνουν παράταση για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών, για σχέδια της Βασικής Δράσης 1 του Erasmus+ και σχέδια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, του 2018 και 2019, νοουμένου ότι η παράταση κρίνεται απολύτως απαραίτητη και τεκμηριώνεται επαρκώς από το δικαιούχο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αιτηθείτε, παράκληση όπως μας αποστείλετε γραπτώς το αίτημα σας, αναφέροντας τα στοιχεία του σχεδίου σας, τη χρονική διάρκεια της επιπλέον παράτασης που ζητείται και το λόγο για τον οποίο αιτείστε για λήψη παράτασης.

Η αξιολόγηση θα γίνεται κατά περίπτωση, ενώ για να εγκριθεί ένα αίτημα, η συνολική διάρκεια του σχεδίου θα πρέπει να εμπίπτει στη μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια ανάλογα με τη δράση (ΒΔ1 και σχέδια εθελοντισμού – 36 μήνες, ετήσιες αιτήσεις για Volunteering Partnerships – 30 μήνες και Σχέδια Αλληλεγγύης – 24 μήνες). Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία αποφάσισε όπως η μέγιστη παράταση που θα δοθεί σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, θα είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, δεδομένου ότι ακολουθούνται τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται στο σχετικό Ημερολόγιο για τη χρήση κεφαλαίων της συγκεκριμένης χρονιάς/κύκλου αιτήσεων, το οποίο θα εξετάζεται από την Υπηρεσία για κάθε αίτημα.