ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Οι Δραστηριότητες Συμμετοχής των νέων εντάσσονται στις αποκεντρωμένες δράσεις της Βασικής Δράσης 1 του Erasmus+.

Αφορούν δραστηριότητες εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ενθαρρύνουν, προάγουν και διευκολύνουν τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης σε τοπικό, περιφερειακό εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το 2021, οι Δραστηριότητες Συμμετοχής των νέων πρέπει απαραιτήτως να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ένταξη & Ποικιλομορφία
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή
 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (Τομέας Νεολαία)

 • Προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, του αισθήματος ανάληψης πρωτοβουλιών των νέων και της επιχειρηματικότητας των νέων.
 • Βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας.
 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων.
 • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων είναι δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης που περιστρέφονται γύρω από την ενεργό συμμετοχή των νέων, αποσκοπώντας στο να διευκολύνουν τους νέους να αποκομίσουν εμπειρία ανταλλαγών, συνεργασίας, πολιτιστικής δράσης και συμμετοχής στα κοινά.

Η δράση αυτή στηρίζει τη χρήση εναλλακτικών, καινοτόμων έξυπνων και ψηφιακών μορφών συμμετοχής των νέων. Οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων μπορούν να είναι είτε διακρατικές, είτε εθνικές. Παρόλα αυτά όλες οι δραστηριότητες, ανεξαρτήτως του επιπέδου στο οποίο υλοποιούνται, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή διάσταση και/ή προστιθέμενη αξία. Τα σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν ή όχι το στοιχείο κινητικότητας και/ή εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν φυσική παρουσία των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη τοποθεσία.

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη μπορούν να έχουν τη μορφή ή συνδυασμό από: εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, χρήση ψηφιακών εργαλείων, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, κατάρτιση, συναντήσεις και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης μέσω ή εκτός διαδικτύου μεταξύ νέων και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, διαβουλεύσεις, κλπ.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ· Ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας· δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο· κοινωνική επιχείρηση· κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
 • άτυπη ομάδα νέων, ηλικίας 13-30

που εδρεύει σε Χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών/ομάδων

 • Εθνικά σχέδια συμμετοχής των νέων: πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας συμμετέχων οργανισμός·
 • Διακρατικά σχέδια συμμετοχής των νέων: πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες οργανισμοί από διαφορετικές χώρες.

Διάρκεια σχεδίου:  3 – 24 μήνες.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες:

Νέοι μεταξύ 13 και 30 ετών που διαμένουν στη χώρα των συμμετεχόντων οργανισμών και φορείς λήψης αποφάσεων σχετικοί με τα θέματα με τα οποία ασχολείται το σχέδιο (χωρίς ηλικιακό όριο).

Δείτε περισσότερα στον Οδηγό του Προγράμματος.

Αρμόδιος Λειτουργός – Στοιχεία Επικοινωνίας