ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Στο πλαίσιο των αποκεντρωμένων δράσεων της Βασικής Δράσης 2 του Erasmus+, υπάρχουν 2 είδη Συμπράξεων που μπορούν να υλοποιηθούν από τους Δικαιούχους:

 1. οι Συμπράξεις Συνεργασίας και
 2. οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας αποσκοπούν στην:

 • Προσέλκυση και διεύρυνση της πρόσβασης σε νεοεισερχόμενους, λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και σε φορείς μικρής κλίμακας στο πρόγραμμα. Οι εν λόγω συμπράξεις θα πρέπει να αποτελούν για τους οργανισμούς το πρώτο βήμα προς τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • Στήριξη της ένταξης ομάδων-στόχων με λιγότερες ευκαιρίες και
 • Στήριξη της ενεργού συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά και αναγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στο τοπικό επίπεδο.

Οι βασικοί στόχοι των Συμπράξεων Συνεργασίας ισχύουν επίσης και για τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας, κατ’ αναλογία προς το εύρος και το μέγεθος κάθε σχεδίου.

Για το 2022, οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας πρέπει απαραιτήτως να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ένταξη & Ποικιλομορφία
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή
 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (Τομέας Νεολαία)

 • Προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, του αισθήματος ανάληψης πρωτοβουλιών των νέων και της επιχειρηματικότητας των νέων.
 • Βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας.
 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων.
 • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής.

Ποια είναι τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας που ισχύουν για τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας για το 2022 για τον Τομέα της Νεολαίας;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση; Οποιοσδήποτε οργανισμός είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος.
Ποιοι οργανισμοί θεωρούνται επιλέξιμοι για συμμετοχή σε ένα σχέδιο; Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος.
Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών. Πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 2 οργανισμοί από 2 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος.
Στοχευόμενες προτεραιότητες Οι συμπράξεις συνεργασίας πρέπει να στοχεύουν σε μία τουλάχιστον οριζόντια ή/και σε μία τουλάχιστον τομεακή προτεραιότητα.
Τόπος των δραστηριοτήτων Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.
Διάρκεια του σχεδίου Από 6 έως 24 μήνες.
Πού υποβάλλεται η αίτηση; Στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.
Πότε υποβάλλεται η αίτηση;
 • Μέχρι 23 Μαρτίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που θα ξεκινήσουν μεταξύ 01/09 – 31/12/2022.
 • Μέχρι 4 Οκτωβρίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών), για σχέδια που ξεκινούν μεταξύ 01/01 – 31/08/2023.
Πώς υποβάλλεται η αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του Erasmus+ (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/), αφού  βέβαια έχετε προηγουμένως εγγράψει τον Οργανισμό σας και αποκτήσει τον μοναδικό κωδικό OID.

Ποια είναι τα Kριτήρια Eπιχορήγησης με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Συνάφεια του σχεδίου Μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί
Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου Μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί
Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας Μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί
Αντίκτυπος Μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω.

Ποιες είναι οι Κανονισμοί Χρηματοδότησης που ισχύουν σε ένα σχέδιο Συμπράξεων Μικρής Κλίμακας;

1. Οι Αιτητές επιλέγουν μεταξύ των δύο προκαθορισμένων ποσών αναλόγως των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να υλοποιήσουν και των αποτελεσμάτων που επιθυμούν να επιτύχουν:

€30,000
€60,000

2. Η περιγραφή του σχεδίου πρέπει να περιλαμβάνει: Στόχους, Προτεινόμενες δραστηριότητες και Αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οι στόχοι, οι δραστηριότητες και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα πρέπει να συνδέονται σαφώς μεταξύ τους. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν επίσης ένα γενικό χρονοδιάγραμμα του και πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού και να αναγράφεται το ποσοστό της επιχορήγησης που κατανέμεται ανά δραστηριότητα.

3. Προϋπόθεση για την καταβολή ολόκληρου του ποσού της επιχορήγησης είναι η ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που περιγράφονται στην αίτηση. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες δραστηριότητες δεν έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ολοκληρωθεί εν μέρει ή έχουν αξιολογηθεί ως μη ικανοποιητικές κατά την αξιολόγηση της ποιότητας, μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλες μειώσεις του ποσού της επιχορήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τους Κανονισμούς Χρηματοδότησης των Συμπράξεων Μικρής Κλίμακας, συμβουλευθείτε τον Οδηγό του Προγράμματος.

Ποιος είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας για το 2022;

Το διαθέσιμο ποσό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο για το 2022 για τον Τομέα της Νεολαίας για τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας ανέρχεται στις €310.899. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί προσπάθεια να κατανεμηθεί ισόποσα ανάμεσα στους 2 κύκλους υποβολής αιτήσεων που θα ισχύσουν τη φετινή χρονιά.

Αρμόδιος Λειτουργός – Στοιχεία Επικοινωνίας