ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο των αποκεντρωμένων δράσεων της Βασικής Δράσης 2 του Erasmus+, υπάρχουν 2 είδη Συμπράξεων που μπορούν να υλοποιηθούν από τους Δικαιούχους:

 1. οι Συμπράξεις Συνεργασίας και
 2. οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας αποσκοπούν:

 • στην ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας, των δραστηριοτήτων και των πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών και ιδρυμάτων, με άνοιγμα σε νέους φορείς, που κατά κανόνα δεν περιλαμβάνονται σε έναν Τομέα·
 • στην οικοδόμηση ικανότητας των οργανισμών, ώστε να εργάζονται σε διακρατικό και διατομεακό επίπεδο·
 • στην εκπλήρωση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού·
 • στη διευκόλυνση του μετασχηματισμού και της αλλαγής (σε επίπεδο ατόμου, οργανισμού ή τομέα) που οδηγεί σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, κατ’ αναλογία προς το πλαίσιο κάθε τομέα.

Για το 2021, οι Συμπράξεις Συνεργασίας πρέπει απαραιτήτως να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ένταξη & Ποικιλομορφία
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή
 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (Τομέας Νεολαία)

 • Προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, του αισθήματος ανάληψης πρωτοβουλιών των νέων και της επιχειρηματικότητας των νέων.
 • Βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας.
 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων.
 • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής.

Ποια είναι τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας που ισχύουν για τις Συμπράξεις Συνεργασίας για το 2021 για τον Τομέα της Νεολαίας;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση; Οποιοσδήποτε οργανισμός είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος.
Ποιοι οργανισμοί θεωρούνται επιλέξιμοι για συμμετοχή σε ένα σχέδιο; Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε μία από τις Χώρες Εταίρους.
Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών. Πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος.
Στοχευόμενες προτεραιότητες Οι συμπράξεις συνεργασίας πρέπει να στοχεύουν σε μία τουλάχιστον οριζόντια ή/και σε μία τουλάχιστον τομεακή προτεραιότητα.
Τόπος των δραστηριοτήτων Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.
Διάρκεια του σχεδίου Από 12 έως 36 μήνες.
Πού υποβάλλεται η αίτηση; Στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.
Πότε υποβάλλεται η αίτηση;
 • Μέχρι 20 Μαΐου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που θα ξεκινήσουν μεταξύ 01/11/2021 – 28/02/2022.
 • Μέχρι 3 Νοεμβρίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών), για σχέδια που ξεκινούν μεταξύ 01/03 – 31/05/2022.
Πώς υποβάλλεται η αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του Erasmus+ (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/), αφού  βέβαια έχετε προηγουμένως εγγράψει τον Οργανισμό σας και αποκτήσει τον μοναδικό κωδικό OID.

Ποια είναι τα Κριτήρια Επιχορήγησης με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Συνάφεια του σχεδίου Μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί
Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου Μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί
Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας Μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί
Αντίκτυπος Μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω.

Ποιες είναι οι Κατηγορίες του Προϋπολογισμού που μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα σχέδιο Συμπράξεων Συνεργασίας;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Διαχείριση και Υλοποίηση Σχεδίου (Project management and implementation)
2. Διακρατικές Συναντήσεις για το Σχέδιο (Transnational project meetings)
3. Αποτελέσματα του Σχεδίου (Project results)
4. Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις (Multiplier events)
5. Στήριξη για την Ένταξη (Inclusion support)
6. Έκτακτες Δαπάνες (Exceptional costs)
7. Δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης (Learning, teaching & training activities)
8. Γλωσσική Υποστήριξη (Linguistic Support)

Η συνολική επιχορήγηση του σχεδίου είναι μεταβλητό ποσό, με ελάχιστο ποσό τις €100,000 και μέγιστο ποσό τις €400,000 για σχέδια ελάχιστης διάρκειας 12 μηνών και μέγιστης διάρκειας 36 μηνών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την καθεμιά από τις Κατηγορίες του Προϋπολογισμού, συμβουλευθείτε τον Οδηγό του Προγράμματος.

Ποιος είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις Συμπράξεις Συνεργασίας για το 2021;

Το διαθέσιμο ποσό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Συμπράξεις Συνεργασίας για την Κύπρο για το 2021 στον Τομέα της Νεολαίας ανέρχεται στα €1.931.988. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί προσπάθεια να κατανεμηθεί ισόποσα ανάμεσα στους 2 κύκλους υποβολής αιτήσεων που θα ισχύσουν τη φετινή χρονιά.

Αρμόδιος Λειτουργός – Στοιχεία Επικοινωνίας

Ο αρμόδιος Λειτουργός της Εθνικής Υπηρεσίας για τη Βασική Δράση 2 είναι ο Βίκτωρας Κουντούρης, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στο 22402618 ή στο [email protected].