ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο των αποκεντρωμένων δράσεων της Βασικής Δράσης 2 του Erasmus+, υπάρχουν 2 είδη Συμπράξεων που μπορούν να υλοποιηθούν από τους Δικαιούχους:

 1. οι Συμπράξεις Συνεργασίας και
 2. οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας αποσκοπούν:

 • στην ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας, των δραστηριοτήτων και των πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών και ιδρυμάτων, με άνοιγμα σε νέους φορείς, που κατά κανόνα δεν περιλαμβάνονται σε έναν Τομέα·
 • στην οικοδόμηση ικανότητας των οργανισμών, ώστε να εργάζονται σε διακρατικό και διατομεακό επίπεδο·
 • στην εκπλήρωση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού·
 • στη διευκόλυνση του μετασχηματισμού και της αλλαγής (σε επίπεδο ατόμου, οργανισμού ή τομέα) που οδηγεί σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, κατ’ αναλογία προς το πλαίσιο κάθε τομέα.

Για το 2022, οι Συμπράξεις Συνεργασίας πρέπει απαραιτήτως να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ένταξη & Ποικιλομορφία
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή
 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (Τομέας Νεολαία)

 • Προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, του αισθήματος ανάληψης πρωτοβουλιών των νέων και της επιχειρηματικότητας των νέων.
 • Βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας.
 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων.
 • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής.

Ποια είναι τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας που ισχύουν για τις Συμπράξεις Συνεργασίας για το 2022 για τον Τομέα της Νεολαίας;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση; Οποιοσδήποτε οργανισμός είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος.
Ποιοι οργανισμοί θεωρούνται επιλέξιμοι για συμμετοχή σε ένα σχέδιο; Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε μία από τις Χώρες Εταίρους.
Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών. Πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος.
Στοχευόμενες προτεραιότητες Οι συμπράξεις συνεργασίας πρέπει να στοχεύουν σε μία τουλάχιστον οριζόντια ή/και σε μία τουλάχιστον τομεακή προτεραιότητα.
Τόπος των δραστηριοτήτων Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.
Διάρκεια του σχεδίου Από 12 έως 36 μήνες.
Πού υποβάλλεται η αίτηση; Στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.
Πότε υποβάλλεται η αίτηση;
 • Μέχρι 23 Μαρτίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που θα ξεκινήσουν μεταξύ 01/09 – 31/12/2022.
 • Μέχρι 4 Οκτωβρίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών), για σχέδια που ξεκινούν μεταξύ 01/01 – 31/08/2023.
Πώς υποβάλλεται η αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του Erasmus+ (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/), αφού  βέβαια έχετε προηγουμένως εγγράψει τον Οργανισμό σας και αποκτήσει τον μοναδικό κωδικό OID.

Ποια είναι τα Κριτήρια Επιχορήγησης με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Συνάφεια του σχεδίου Μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί
Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου Μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί
Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας Μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί
Αντίκτυπος Μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω.

Ποια είναι τα διαθέσιμα lump-sums;

Οι Αιτητές θα πρέπει να επιλέξουν ΕΝΑ από τα διαθέσιμα ενιαία κατ’ αποκοπή ποσά (lump-sums) σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του σχεδίου τους:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ LUMP-SUMS
€120,000
€250,000
€400,000

Οι Αιτητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα από τα 3 προκαθορισμένα ενιαία κατ’ αποκοπή ποσά, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θέλουν να υλοποιήσουν και τα αποτελέσματα που επιθυμούν να επιτύχουν. Οι Αιτητές θα πρέπει να επιλέξουν το ποσό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικονομικές ανάγκες του σχεδίου τους. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί για επιχορήγηση, τότε το lump-sum που θα έχει επιλεχθεί καθίσταται αυτόματα και το ποσό της επιχορήγησης. Δείτε το Εγχειρίδιο για το νέο μοντέλο χρηματοδότησης σχεδίων της Βασικής Δράσης 2 για περισσότερες πληροφορίες.

Ποιος είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις Συμπράξεις Συνεργασίας για το 2022;

Το διαθέσιμο ποσό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Συμπράξεις Συνεργασίας για την Κύπρο για το 2022 στον Τομέα της Νεολαίας ανέρχεται στα €1.301.457. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί προσπάθεια να κατανεμηθεί ισόποσα ανάμεσα στους 2 κύκλους υποβολής αιτήσεων που θα ισχύσουν τη φετινή χρονιά.

Αρμόδιος Λειτουργός – Στοιχεία Επικοινωνίας