Τα σχέδια κινητικότητας για εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας (Youth Workers) εντάσσονται στις αποκεντρωμένες δράσεις της Βασικής Δράσης 1 του Erasmus+

Τα σχέδια κινητικότητας για τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας αποσκοπούν:

 • στην παροχή μη τυπικών και άτυπων ευκαιριών μάθησης για εκπαιδευτική και επαγγελματική επιμόρφωση των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, συμβάλλοντας σε υψηλής ποιότητας ατομική πρακτική, καθώς και στην εξέλιξη των οργανισμών και συστημάτων εργασίας στον τομέα της νεολαίας,
 • στην οικοδόμηση μιας κοινότητας εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας ικανής να στηρίζει την ποιότητα προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για νέους στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ και πέραν αυτών,
 • στην εξέλιξη των τοπικών πρακτικών της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και στη συμβολή στην ανάπτυξη ικανοτήτων για ποιοτική εργασία στον τομέα της νεολαίας τόσο των συμμετεχόντων όσο και του οργανισμού τους, με σαφή αντίκτυπο στη συνήθη εργασία με νέους των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ένταξη & Ποικιλομορφία
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή
 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (Τομέας Νεολαία)

 • Προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, του αισθήματος ανάληψης πρωτοβουλιών των νέων και της επιχειρηματικότητας των νέων.
 • Βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας.
 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων.
 • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει:

 • Μη κερδοσκοπικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας; δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο; κοινωνικές επιχειρήσεις και κερδοσκοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Άτυπες ομάδες νέων, ηλικίας 13 – 30 ετών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών/ομάδων: Τουλάχιστον 2 φορείς από διαφορετικές χώρες

Διάρκεια σχεδίου: 3 – 24 μήνες

Διάρκεια δραστηριότητας: 2 – 60 ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένου των ημερών ταξιδιού

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 50 άτομα, ανά δραστηριότητα, χωρίς ηλικιακό όριο

Αρμόδιος Λειτουργός – Στοιχεία Επικοινωνίας